Kapıcı Dairesinin Dükkan Olarak Kullanılması

admin

Admin
Yönetici
Administrator
Çevrimdışı
20. Hukuk Dairesi 2018/1089 E. , 2018/3071 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki davanın yapılan duruşması sonunda kurulan hükmün Yargıtayca incelenmesi davacı tarafından istenilmekle, süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra dosya incelendi, gereği düşünüldü:

K A R A R

Davacı dava dilekçesi ile, yönetimini yaptığı sitenin D ... A blok No:... numaralı kapıcı dairesini 01/06/2013 tarihinden itibaren kuaför dükkanı olarak işgal eden davalının müdahalesinin önlenmesine, davalının haksız elattığı daireye zarar verilmiş ise mahkemece tespit edilen zarar tutarının ve kullanım bedelinin tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Mahkemece, davanın 634 sayılı Kanun gereğince Kat Mülkiyeti Kanununa tabi olduğu, 634 sayılı Kanunun Ek .... maddesine göre sulh hukuk mahkemesi tarafından görüleceği gerekçesiyle davanın görev yönünden reddine karar verilmiş hüküm davacı tarafından temyiz edilmiştir.
Dava ortak alana yapılan müdahalenin önlenmesi, kullanım bedelinin tahsili ve tazminat istemine ilişkindir.
Dosyadaki bilgi ve belgelerle, tapu kayıtlarının incelenmesinden; davaya konu sitenin birden fazla parsel üzerinde kurulu olduğu ve Kat Mülkiyeti Kanununda değişiklik yapılmasına ilişkin 5711 sayılı Kanunun .... maddesi ile Kat Mülkiyeti Kanununun 66. ve devamı maddelerinde düzenlenen Toplu Yapılara İlişkin Özel Hükümler uyarınca sitede henüz toplu yapı yönetimine geçilmediği anlaşıldığından uyuşmazlıkta, kat mülkiyeti hükümlerinin değil, genel hükümlerin uygulanması gerekmektedir.
Hukuki uyuşmazlıklarda asliye mahkemelerinin görevi asıl, sulh mahkemesinin görevi ise istisnadır. Özel bir kanun hükmü ile açıkça sulh mahkemesinde bakılacağı bildirilmeyen bütün dava ve işler asliye mahkemesinde görüleceğinden; mahkemece, davaya devam edilerek esas hakkında bir karar verilmesi gerekirken, görevsizlik kararı verilmesi doğru görülmemiştir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, temyiz harcının istek halinde iadesine .../04/2018 gününde oy birliği ile karar verildi.
 
Üst