Güncel Hane Bilgi Formu

admin

Admin
Yönetici
Administrator
Çevrimdışı
Apartman ve Sitelerde yaşanan en büyük sorunlardan bir tanesi'de yönetimlerin dairelerde yaşayan kişilerin kimler olduklarının bilmemesi veya bilinen kişilerden farklı kişilerin ikamet ettiğinin anlaşılmasıdır. Bu durum sitelerin büyüklüğü ile doğru orantılı olarak beraberinde birçok sorunu da getirmektedir. Bunlardan birkaçı şöyledir;

  • Sitede güvenlik açığının oluşması,
  • Diğer kat maliklerinin can ve mal güvenliğinin tehlikeye düşmesi,
  • Sitenin prestij ve değerinin düşmesi,
  • Terör olaylarına maruz kalınması,
  • Hırsızlıkların artması,
  • Aidatlarını ödemeyen site sakinlerinin kimliklerinin belirlenememesi ve yanlış kişilere icra takibi açılması vb.
  • Yangın, Deprem veya herhangi bir doğal afetten doğacak olaylarla ilgili durumlarda kolluk kuvvetlerine bilgi verme amacı.
Kimlik Bildirme Kanunu 11. maddesi gereği, kayıt dışılığın önlenebilmesi için en büyük görev site yöneticileri ve kapıcılara düşmektedir. Aynı şekilde kat malikleri de yöneticiye yardımcı olmak ve gereken bilgileri kanunen vermek zorundadırlar. Yöneticilerin ve sitede ikamet edenlerin şahsi sorumluluklarının doğmaması için kimliklerini site yönetimine ve muhtara bildirmeleri, muhtarların da bu bilgileri semt karakoluna bildirmesi gerekmektedir. Bu sebeple site yönetimlerinin, her daireden kimlik bilgi formu istemesi ve kayıtlarını doğru tutması önem arz etmektedir.
  • Madde 11 – Kat mülkiyetine tabi taşınmaz mal yöneticileri ve kapıcıları, binalarında bildirim dışı kimselerin oturup oturmadığını, çalışıp çalışmadığını, garaj, kömürlük, boş daire gibi bölümlere saklanmalar, sığınmalar, bazı eşya veya maddeleri gizlemeler olup olmadığını kontrol etmekle yükümlüdürler. Bütün kat sahipleri ve kiracıları ile binada çalışanlar bu konularda yöneticiye yardımcı olmak ve gereken bilgileri vermek zorundadırlar. Yönetici ve kapıcıların, bu Kanuna aykırılıkları ve diğer şüpheli gördükleri hususları, bağlı oldukları genel kolluk örgütüne bildirmeleri gereklidir.
  • Madde 17 – (Değişik: 23/1/2008-5728/364 md.) 6, 7, 9, 10 ve 11 inci maddelerdeki hükümlere aykırı hareket edenlere yirmi Türk Lirası; kimlik bildirme belgesinde gerçeğe uymayan bilgi verenlere yüz Türk Lirası idarî para cezası verilir.
Örnek Hane Bilgi Formu Ek'te mevcuttur.
 

Ekli dosyalar

Üst