Aynı Apartmanda Dairesi Olan Kapıcının Kapıcı Konutundan Mahsuplaşma İstemesi

admin

Admin
Yönetici
Administrator
Çevrimdışı
22. Hukuk Dairesi 2017/9660 E. , 2018/684 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :İş Mahkemesi

Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi taraflar vekillerince istenilmekle, temyiz taleplerinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

Y A R G I T A Y K A R A R I

Davacı isteminin özeti:
Davacı, kıdem tazminatı ile bir kısım işçilik alacaklarının tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.
Davalı cevabının özeti:
Davalı, davanın reddini talep etmiştir.
Mahkeme kararının özeti:
Mahkemece, yapılan yargılama sonucunda yazılı gerekçeyle davanın kısmen kabulüne, kısmen reddine karar verilmiştir.
Temyiz:
Karar, taraflar vekillerince temyiz edilmiştir.
Gerekçe:
1-Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre; tarafların aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
2-Somut olayda, konut kapıcısı olarak çalışan davacı işçinin dosya kapsamına göre yaklaşık son 6 yılda aynı apartmanda mülkiyeti kendisine ait bağımsız bölümde oturduğu anlaşılmaktadır. Kapıcı konutunda oturmadığı için işveren tarafından kira adı altında sağlanmış bulunan menfaatten söz edilemez. Bu nedenle, kira bedelinin kıdem tazminatına esas giydirilmiş ücrete ilave edilmesi hatalı bulunmuştur.
3-Davacı davasını kısmi dava olarak açtığı halde mahkemece davanın belirsiz alacak davası olarak nitelenmek suretiyle ıslahla artırılan miktarlar için ıslah tarihi yerine dava tarihinden faize hükmetmiş olması doğru olmadığı gibi aynı gerekçeyle davalı işverenin ıslaha karşı zamanaşımı def’inin dikkate alınmamış olması da hatalıdır.
4-Davalı işverenin davacıdan alacaklı olduğunu iddia ettiği aidat, yakıt, kazan dönüşüm parasıyla ilgili olarak usulünce takas ve mahsup def’i bulunmadığından bu kalemlere ilişkin miktarların kıdem tazminatından düşülmesi hatalı olmuştur.
Bu yönler gözetilmeden yazılı şekilde karar verilmesi bozmayı gerektirmiştir.
Sonuç:
Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı sebeplerle BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 18/01/2018 gününde oybirliğiyle karar verildi.
 
Üst